Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Madde 22- (1) Üniversitenin Stratejik Planında öngörülen amaç/hedeflere yönelik performansını izlemek ve değerlendirmek amacıyla beş (5) kişilik Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu başkanı ve üyeleri Kalite Yönetim Koordinatörünün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına atanır.

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun Yetki ve Görevleri

Madde 23- (1) Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun Yetki ve Görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere ilişkin performans göstergeleri ile belirlenen risklerin gerçekleşme durumlarını takip etmek,

b) Bu raporların hazırlanmasını müteakip altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapmak,

c) Her yıl için izleme ve değerlendirme raporu hazırlamak,

d) Stratejik plan dönemi sonunda stratejik plan gerçekleşme raporu hazırlamak,

e) Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarını üniversite kalite komisyonuna sunmak.