Risk Komisyonu

Madde 18- Üniversitenin yönetim kalite güvence sisteminin temel risklerini yönetmek amacıyla beş (5) kişiden oluşan Risk Komisyonu (RK) kurulur. Risk Komisyonu başkanı ve üyeleri Kalite Yönetim Koordinatörünün önerisi üzerine Rektör tarafından üç (3) yıllığına atanır.

Risk Komisyonunun Yetki ve Görevleri

Madde 19- (1) Risk Komisyonunun yetki ve görevleri şunlardır:

a) Üniversite risk yönetim eylem planını (ek-3) hazırlayarak Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne sunmak,

b) Risk yönetim sisteminin stratejik plan ve performans programı doğrultusunda sürekli gelişimi, iyileştirilmesi ve kontrolünü sağlamak,

ç) Yüksek öncelikli riskleri düzenli olarak takip etmek,

d) Risk yönetim eylem planına ilişkin birimler arası koordinasyonu sağlamak,

e) Üniversite risk yönetim eylem planını güncellemek,

f) Üniversitenin karşılaşabileceği riskler ile ilgili gerekli gördüğü her türlü eylem kararını almak ve uygulamaları koordine etmek,

g) Üniversite risk yönetim eylem planında öngörülmeyen risklerin ortaya çıkması durumunda, riski ilgili birime iletmekle ve riskin yok edilmesine yönelik faaliyetlerin takibini yapmak.