Kalite Değerlendirme Komisyonu

Madde 20- (1) Üniversitenin Yönetim Kalite Güvence Sistemi kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin iç değerlendirmesini yapmak, Üniversitenin Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlamak, kalite kapsamında kullanılacak ölçek ve anketlerin geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesini yapmak amacıyla en az onbeş (15) kişiden oluşan Kalite Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu (KDGK) oluşturulur. Komisyon başkanı ve üyeleri Kalite Yönetim Koordinatörünün önerisi üzerine Rektör tarafından üç (3) yıllığına atanır.

Kalite Değerlendirme Komisyonunun Yetki ve Görevleri

Madde 21- (1) Kalite Değerlendirme Komisyonunun yetki ve görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kalite Güvence Sistemi kapsamında öz, iç ve dış değerlendirme süreçlerinin koordinasyonunu yapmak,

b) Öz değerlendirme (YGG) sonucunda sisteme girilen raporları değerlendirmek.

c) İç ve dış değerlendirme sonucunda sisteme girilen raporları değerlendirmek,

d) Değerlendirme sonuçlarına yönelik iyileştirmeye açık yönlerin giderilmesi amacıyla gerekli önerilerde bulunmak,

e) Üniversitenin Yönetim Kalite Güvence Sistemi kapsamında ihtiyaç duyduğu ölçek, anket ve değerlendirme formlarını hazırlamak ve geliştirmek,

f) Yönetim Kalite Güvence Sistemi kapsamında uygulanan ölçek, anket ve değerlendirme formlarını analiz etmek ve raporlamak,

g) Üniversitenin Kurum İç Değerlendirme Raporunu (KİDR) hazırlamak,

h) Kurum İç Değerlendirme başlıklarına yönelik alt çalışma grupları oluşturmak,

i) Rektör, YÖK ve YÖKAK’ın KİDR kapsamında istediği hazırlıkları yapmak ve raporları sunmak,

j) Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün vereceği diğer görevleri yapmak.